globimmo.net
Meter ▼
MeterFeet
EUR ▼
AEDARSAUDBGNBRLCADCHFCOPCZKDKKEURGBPHKDHRKHUFINRJPYMADNOKNZDPLNRONSEKTHBTRYUSD

Prosím, prečítajte si tieto pravidlá a podmienky používania pozorne! Prístupom k stránkam, službám a produktom na doméne globimmo.net a jej subdoménach súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami používania.

Pravidlá a podmienky používania


Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom globimmo.net je spoločnosť:
  ELERIN, s.r.o. 
  Za humnami 38
  949 01 Nitra
  Slovensko

  IČO: 44 581 122
  DIČ: 202 275 4074
  (daľej len „Prevádzkovateľ“)

 2. Prevádzkovateľ umožňuje fyzickým a právnickým osobám (daľej len „Používateľ“) prístup k stránkam, službám a produktom na doméne globimmo.net a jej subdoménach (ďalej len “globimmo.net”).

 3. Akýkoľvek prístup a používanie globimmo.net sa riadi nižšie uvedenými pravidlami a podmienkami používania, vrátane Pravidiel ochrany osobných údajov (ďalej len “Podmienky”).

Registrácia

 1. Používateľ sa smie zaregistrovať do globimmo.net iba na základe svojich osobných údajov alebo údajov o spoločnosti, ktoré zodpovedajú skutočnosti.

 2. Používateľ, ktorý prijíma tieto Podmienky odoslaním registračného formulára súhlasí s tým, že zaväzuje seba a aj spoločnosť, v ktorej je táto osoba zamestnaná alebo je s ňou táto osoba akokoľvek prepojená, k akceptovaniu a dodržiavaniu týchto Podmienok.

Vrátenie platby

 1. Neposkytujeme vrátenie platby.

Obsah a autorské práva

 1. Všetok obsah v globimmo.net, vrátane zdrojového kódu, výsledkov vyhľadávania, textu, obrázkov, dizajnu, videí, hudby a iných súborov (ďalej len “Obsah”) sú chránené medzinárodným autorským právom.

 2. Používateľ je v plnej miere zodpovedný za všetky texty, obrázky, videá či iný materiál vrátane odkazov na obsah mimo globimmo.net (ďalej len “Používateľský obsah”), ktorý zverejní v globimmo.net.

 3. Používateľ súhlasí, že nebude zverejňovať alebo odkazovať na akýkoľvek materiál, ktorý je nevhodný alebo porušuje práva tretej strany, vrátane autorských práv, obchodného tajomstva, ochranných známok, práva na súkromie alebo iného duševného vlastníctva tretej strany alebo je v rozpore s akýmkoľvek miestnym, štátnym, národným alebo medzinárodným právom alebo nariadením.

 4. Používateľ súhlasí, že nebude zverejňovať alebo odkazovať na akýkoľvek materiál, ktorý je urážlivý, obscénny, pornografického charakteru, obťažujúci, poburujúci, podvodného charakteru, úmyselne nepravdivý alebo zavádzajúci.

 5. Požívateľ súhlasí s tým, že vložením Používateľského obsahu do globimmo.net, dáva Prevádzkovateľovi bezplatne trvalý, neodvolateľný súhlas na zverejňovanie, distribuovanie, zobrazovanie, upravovanie, reprodukovanie, a akékoľvek iné využitie tohto Používateľského obsahu pre potreby Prevádzkovateľa.

 6. Používateľ rozumie a súhlasí, že každý Používateľský obsah, ktorý odošle alebo vloží do globimmo.net, môže byť šírený prostredníctvom internetu a ďalších mediálnych kanálov a môže byť videný na verejnosti.

 7. Prevádzkovateľ nezodpovedá za inzeráty a príspevky vytvárané Používateľmi a taktiež nezodpovedá za hodnovernosť a správnosť informácií poskytnutých Používateľmi systému. Za inzeráty a príspevky je zodpovedný Používateľ, autor.

 8. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za monitorovanie vhodnosti Používateľského obsahu a nemá povinnosť zobrazovať, upravovať alebo mazať Používateľský obsah.

 9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na bezdôvodné monitorovanie, zobrazovanie, upravovanie a mazanie akéhokoľvek Používateľského obsahu bez predchádzajúceho upozornenia Používateľa.

 10. Prevádzkovateľ si neuplatňuje autorské a vlastnícke práva na obrázky a text, ktoré sú majetkom jednotlivých Používateľov.

 11. Prevádzkovateľ si uplatňuje autorské a vlastnícke práva na výsledky hľadania, databázu Obsahu i jej časti, zdrojový kód a dizajn globimmo.net.

 12. Používateľ má limitovaný prístup k Obsahu a smie ho používať iba pre osobné, nekomerčné a informačné účely.

 13. Používateľ nesmie systematicky zhromažďovať Obsah. Je zakázané používať dátových pavúkov, robotov alebo podobné systémy na zhromažďovanie údajov z globimmo.net.

 14. Používateľ nesmie predávať ani používať Obsah na komerčné účely.

 15. Používateľ nesmie používať framing k zobrazovaniu akejkoľvek časti Obsahu.

 16. Akékoľvek neoprávnené použitie Obsahu má za následok zamedzenie prístupu ku globimmo.net.

 17. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu alebo úplné zrušenie Obsahu bez predchádzajúceho upozornenia.

 18. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zamedziť Používateľovi prístup ku globimmo.net a jeho Obsahu bez predchádzajúceho upozornenia.

 19. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú Používateľovi prípadnou zmenou alebo zrušením Obsahu a taktiež zamedzením prístupu ku globimmo.net.

 20. Globimmo.net a aj jeho Obsah obsahujú odkazy na web stránky tretích strán (ďalej len “Odkazy”), ktoré nie sú pod kontrolou Prevádzkovateľa. Tieto Odkazy Prevádzkovateľ ponúka pre pohodlie Používateľov, za účelom sprostredkovania relevantných informácií. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah takýchto Odkazov.

Záverečné ustanovenia

 1. Vzhľadom k tomu, že globimmo.net sa neustále vyvíja, Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť tieto Podmienky. Nové Podmienky vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia v globimmo.net. Ak Používateľ s týmito podmienkami nesúhlasí, nesmie používať globimmo.net. Ak Používateľ používa globimmo.net aj po zverejnení zmien v týchto Podmienkach, tak sa to považuje za súhlas s vykonanými zmenami.

 2. Prevádzkovateľ poskytuje prístup ku globimmo.net a jeho Obsahu bez akýchkoľvek záruk. Používateľ výslovne súhlasí, že používanie globimmo.net vrátane jeho Obsahu, Používateľského obsahu, Odkazov a obsahu tretích strán je na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezaručuje a ani nezodpovedá za to, že Obsah, Používateľský obsah a obsah tretích strán je úplný, spoľahlivý, aktuálny, pravdivý alebo bez chýb.

 3. Ak akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok prehlási súd za neplatné, nezákonné alebo právne neúčinné, takéto ustanovenie sa bude považovať za oddeliteľné od týchto Podmienok, pričom ostatné ustanovenia zostanú v plnom rozsahu platné a účinné.

 4. Prevádzkovateľ, jeho konatelia, spoločníci, zamestnanci nie sú v žiadnom prípade zodpovedný za akékoľvek priame alebo nepriame škody vyplývajúce alebo súvisiace s používaním globimmo.net a jeho Obsahu.

 5. Tieto Podmienky a akékoľvek záležitosti týkajúce sa Prevádzkovateľa a globimmo.net sa riadia Slovenským právom. Používateľ súhlasí, že Slovenské súdy budú mať výlučnú právomoc riešiť všetky spory, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s týmito Podmienkami.

Posledná aktualizácia: 04.05.2020

here